CERTYFIKAT PTBB
CERTYFIKAT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADANIA BÓLU

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badania Bólu w oparciu o:
  • Statut PTBB,  
  • Ustawę z dnia 30 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U.11.112.654 ze zm.) 1,
  • Rozporządzenie MZiOS z dnia 27.02.98 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.98.37.215),
  • Rozporządzenie MZiOS z dnia 21.09.92r. w sprawie wymagań jakim winny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.92.74.366 ze zm.) 2,
  • wytyczne Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu,
  • Kartę Praw Pacjenta
podjął Uchwałę 3 o wydawaniu zainteresowanym jednostkom świadczącym usługi medyczne w zakresie medycyny bólu Certyfikatu stwierdzającego spełnienie ustalonych kryteriów jego uzyskania.

W zamyśle Towarzystwa Certyfikat PTBB wydawany jednostkom ma gwarantować wysoki poziom świadczonych usług w zakresie medycyny bólu. Zarząd Główny PTBB będzie zabiegał o uwzględnienie posiadania Certyfikatu PTBB podczas przeprowadzania konkursu ofert, a także ustalania wysokości limitów i kosztów porady kontraktowanych usług.

Ważność Certyfikatu ustalono na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia jego ważności, po uprzednim przystąpieniu do weryfikacji.

Rejestr jednostek posiadających Certyfikat będzie jawny i przewiduje się jego publikowanie w sposób ustalony przez Zarząd Główny PTBB.1. zob. tekst ujednolicony
2. obecnie: Rozporządzenie MZ z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.11.31.158 ze zm.)
3. Uchwała ZG PTBB 19/99 z dnia 9 grudnia 1999 i 14 października 2007 r.